فرهنگی خوراک خبرخوان خوراک اتم

هورنیوز – کم نیستند کودکانی که به دلیل مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مانند فقر، ناآگاهی والدین و بی‌توجهی مسئولان کودکی‌شان پشت درهای مدارس سپری می‌شود.   ‌درباره تعداد دانش…