جمعیت خوراک خبرخوان خوراک اتم

هورنیوز – کم نیستند کودکانی که به دلیل مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مانند فقر، ناآگاهی والدین و بی‌توجهی مسئولان کودکی‌شان پشت درهای مدارس سپری می‌شود.   ‌درباره تعداد دانش…

افزایش سوءتغذیه در ایران

08:41
هورنیوز – افزایش کمرشکن هزینه‌های زندگی، طبقه متوسط را به زیرخط فقر کشانده و خانواده‌های فقیر را به حاشیه پرتاب کرده است. با گسترش فقر در جامعه و…