محمدرضا کریمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

هورنیوز – علی عسکری مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در احکام جداگانه‌ای، رشید قانعی را به عنوان مدیرعامل پترول، سپهدار انصاری نیک را به عنوان مدیرعامل پتروشیمی…