مزایده شرکت آلومینیوم کاوه خوزستان

جدیدترین مزایده شرکت آلومینیوم کاوه خوزستان.

وقایع صنعت  – شرکت آلومینیوم کاوه خوزستان سهامی خاص واقع در خوزستان – مسجدسلیمان شهرک صنعتی شماره دو، در نظر دارد اقلام فهرست شده در دو جدول پیوست آگهی فروش را از طریق مزایده اطلاعیه کثیر انتشار به فروش برساند.

۱.نشانی: محل دریافت اسناد و بازدید خوزستان – مسجدسلیمان – شهرک صنعتی شماره دو

۲.آخرین مهلت تحویل پاکت پیشنهادات پایان وقت اداری روز سه شنبه پانزدهم خرداد ماه ۱۴۰۳ می باشد.


https://vaghayesanat.ir/711450کپی شد!
8657