سد خوراک خبرخوان خوراک اتم

میزان ورودی آب به سدهای کشور تا بیستم خردادماه معادل ۳۴ میلیارد و ۲۶ میلیون متر مکعب بوده که این عدد در مقایسه با سال گذشته که عددی معادل ۲۶ میلیارد و ۷۵ میلیون متر مکعب بوده، ۲۸ درصد افزایش داشته است.
آمارهای موجود از کاهش 16 درصدی بارش ها نسبت به درازمدت و کاهش 25 تا 75 درصدی ذخیره آب 10 سد مهم کشور حکایت دارد؛ وضعیت سدها در کدام استان ها بحرانی تر است؟ آیا زمستان امسال با جیره بندی روبه رو می شویم؟