شهرداری خوراک خبرخوان خوراک اتم

هورنیوز – رضا امینی شهردار اهواز و پرویز حسینی معاون فنی و عمرانی در بازدید از دو پروژه اجرای لوله گذاری شبکه دفع آبهای سطحی مسیر دانشگاه چمران…